E-poe kasutamise tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna shop.huntloc.com (edaspidi Huntloci e-pood) omanik Huntloc OÜ vahel Huntloci e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Huntloci e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Huntloc OÜl on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
1) kaup on laost otsa saanud;
2) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
Kui Huntloc OÜl ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-maili või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
1.4. Huntloc OÜ on õigustatud Huntloci e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje shop.huntloc.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel shop.huntloc.com .Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Huntloc OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Huntloci e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja on esitatud Eurodes.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Valige, kas olete juba Huntloci e-poe keskkonna kasutada, soovite luua uut kontot või osta kui külaline. Vajadusel sisestage oma personaalandmed ja aadress või kontrollige üle juba varasemalt siestatud andmed. Olge tellija andmete lisamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.2. Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.
3.3. Pärast kohaletoimetamise viisi valikut ilmub nähtavale makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimusekinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Huntloc OÜ või makse teenust vahendava Maksekeskus AS või Montonio Finance arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) pangalingi kaudu Maksekeskuse AS või Montonio Finance vahendusel;
2) pangaülekandega eurodes;
4.3 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta eelnevalt kokkulepitud ajal. Tutvu kohaletoimetamise tingimustega.
5.2. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Huntloc OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Huntloci e-poe e-maili aadressile info@huntloc.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toode/tooted tagastada. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Huntloci e-poe e-maili aadressile info@huntloc.com vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga. Tagastamisele ei kuulu tarkvaralitsentsid.
6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid jne) ja Te olete tutvunud toote olemusega, omadustega ja toimimisega nii nagu Teil lubataks seda tavapäraselt teha kaupluses. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.4. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.5. Huntloci e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Huntloc OÜ poolt; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Huntloc OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Huntloc OÜ Teile tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Huntloc OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Huntloc OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
7.2. Huntloc OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral (Nt. akud, laadijad jms).
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Huntloc OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Huntloc OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Huntloc OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Huntloc OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Huntloc OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Huntloc OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki Huntloci e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Huntloc OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Huntloc OÜ vahel seoses Huntloci e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.4. Huntloc OÜ e-poes müüdavad tooted ei ole mõeldud edasimüümiseks juriidiliste isikute poolt. Vastavasisulised tellimused tühistatakse.
9.5. Juriidiliste isikute poolt edasimüüdavate toodetele ei kehti Huntloci poolne garantii.

10. Vastutus
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
10.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.